ווי אַזוי און מיט וואָס וועסטו פילן
,דייַן בעכער אין טאָג פון באַפרייַונג
ביסטו גרייט אין דייַן פרייד צו דערפילן
דיין פאַרגאַנגענקייטס פינסטערע שרייַונג
וואו עס גליווערן שאַרבנס פון טעג
…?אין א תּהום אָן אַ גרונט, אָן אַ דעק
אַברהם סוצקעווער—
How, and with what will you fill
your cup after your liberation?
In your joy are you ready to feel
all of yesterday’s dark lamentations
when the days have congealed into skulls
in a baseless abyss without cover?..
— Avrom Sutzkever